Adatkezelési tájékoztató

 

1 .Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Nagy Mónika Zsuzsanna e.v. (székhely: 8066 Pusztavám, Katica köz 1.)  a továbbiakban, szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A vállalkozás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.avivatanoda.hu címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

A vállalkozás elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő . a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, e-mail és telefonos  elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1  év elteltével (ill. az adatközlő nyilatkozatának visszavonásáig) töröl, kivéve ha az adatközlő nyilatkozik annak felhasználhatóságáról.

Név: Nagy Mónika Zsuzsanna

Székhely: 8066 Pusztavám Katica köz 1.

Nyilvántartási szám: 5754730

Adószám: 58330667-1-27

Telefonszám: +36205517820

E-mail:info@avivatanoda.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Nagy Mónika Zsuzsanna

Telefonszám: +36205517820

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Személyes adatok:

– adatközlő neve, életkora

– telefonszáma

– diagnózis

–  eü. állapotra vonatkozó, kezelt személy által feltárt panaszok

– mozgásszervi státusz

– elért eredmények

 

3.2 Technikai adatok

 

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

•                az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

•                hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

•                változatlansága igazolható (adatintegritás);

•                a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő  az adatkezelés során megőrzi

–       a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

–       a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

–       a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1      A sütik feladata

–       információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

–       megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

–       megkönnyítik a weboldal használatát;

–       minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2      Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt,  használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

 

 

3.4      Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A weboldalon keresztül nem történik ügyintézés, az oldal tájékoztató jellegű.

 

 

3.5           Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Nem történik hírlevél küldés a weboldalon.

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Személyes adat                                                                      Adatkezelés célja

név                                                                                 – beazonosításhoz szükséges adat

életkor                                                                          – állapotfelméréshez ill. a  kezelés

menetének meghatározásához szükséges

telefonszám                                                                 – időpont egyeztetéséhez, tájékoztatáshoz

diagnózis                                                                       – kezelési terv készítéséhez szükséges

kezelt személy eü.állapotra vonatkozó panaszai        – kezelési terv készítéséhez szükséges

mozgásszervi státusz                                                  – kezelési terv készítéséhez szükséges

eredmény                                                                     – kezelési terv része

 

4.1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön írásbeli hozzájárulása, valamint a  szerződés teljesítése.

 

16.életévét betöltött személy, az erre irányuló hozzájáruló nyilatkozatban személyesen járulhat hozzá személyes adatainak kezeléséhez.

 

16. életévét még be nem töltött személy esetében az Őt érintő személyes adatok kezeléséhez a szülői felügyeletet ellátó személy járulhat hozzá az erre irányuló hozzájáruló nyilatkozat aláírásával.

 

 

4.2. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje. Az adatkezelő a  személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a szerződés teljesítéséig, de legfeljebb az általa nyújtott szolgáltatás utolsó igénybevételétől számított 1 évig kezeli.

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

 

5.  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A vállalkozás tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a vállalkozás  részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

–       2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 

–       Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

–       2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

–       2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

–       2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

–       2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

 

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: a megadott e-mail címen, telefonon ill. személyes egyeztetés során.

Az adatok tárolása:

–       Székhelyen: 8066 Pusztavám, Katica köz 1. ( zárható szekrény)

–       Telephelyen: 8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér 5. ( zárható szekrény).

A megadott adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az adatkezelő tevékenységéhez könyvelő közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe.

 

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

Az adatkezelő  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 

8.3 Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 

 

 

 

8.4 Törléshez való jog

 

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

•                személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

•                az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•                az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

•                a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•                a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

•                a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

•                az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

•                az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•                az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

•                az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 

8.8 Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 

8.9 Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.10 Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410